default Tổng hợp

Giá trị to lớn Messi đã tạo ra cho Barça

Hạnh phúc có đo được không? Con người đã đo lường mọi thứ có thể từ trọng lượng, khoảng cách, năng lượng, khối lượng....tuy nhiên vẫn chưa tìm ra cách định lượng được cảm xúc ngoài việc sử dụng các tính từ hoặc trạng từ chỉ số lượng. Oscar Wilde đã thốt lên điều đó qua nhân vật Dorian Gray của ông rằng: "Con người biết giá của mọi thứ nhưng chẳng biết giá trị của nhiều thứ". Câu nói này hoàn toàn đúng với bản chất khi phân tích hợp đồng cả Messi. Chúng ta đã biết giá cả nhưng chỉ một số ít có thể biết giá trị bản hợp đồng đó.

Các bài khác...