Menu
27-10 2016

FCBVN thay đổi cơ cấu lãnh đạo

FCBVN vừa trải qua một đợt cơ cấu lại Ban lãnh đạo Cộng đồng. Thay vì được ấn định trong các Đại Hội thường niên thì lần cơ cấu này diễn ra trong bí mật và chỉ sau 1 năm khi FCBVN vừa trải qua Đại Hội năm 2015 tại Đà Nẵng.

Theo cơ cấu mới được bầu ra thì thường trực Ban lãnh đạo gồm 3 người. Cựu chủ tịch đang giữ trách nhiệm Phó chủ tịch phụ trách Tổ chức và Nội chính là ông Đỗ Thái Sơn đã trúng cử ghế Chủ tịch. 2 phó Chủ tịch là bà Lê Thùy Mai và ông Nguyễn Văn Bằng.

Trong thông báo mới ra của Thường trực Ban lãnh đạo FCBVN thì tiếp tục sẽ có các quyết định kiện toàn, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban lãnh đạo khác. Danh sách các nhân vật thuộc Ban lãnh đạo hiện tại chưa được công bố chính thức.

FCBVN

Đại diện thông tin của Cộng đồng Barçamania Việt Nam

Website: www.fcbarcelona.com.vn/diendan/index.php